Birlik Tüzüğü

EDİRNE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

Birliğin adı :

Madde 1- Birliğin adı Edirne Katı Atık Yönetim Birliği’dir.

Birliğin kısa adı EDİKAB’ dır.

Birliğin merkezi :

Madde 2- Birliğin idari merkezi Edirne İl Merkezi’dir.

Birliğin çalışma alanı ve süresi :

 

Madde 3- Birliğin faaliyetleri, Birliğe üye Edirne Belediyesi, Havsa Belediyesi, Süloğlu Belediyesi ve Lalapaşa Belediyesi sınırları içinde kalan alanlar ve Birliğe sonradan üye olacak Mahalli İdarelerin yetki alanlarının birlik faaliyet alanı içinde kalan kısmı kadarı birlik yetki alanı ile sınırlıdır. Üye belediyelerin İmar Kanunu hükümlerine göre mücavir alanları da Birlik alanına dahil olup çalışma süresi sınırsızdır.

Birliğin kurucuları :

 

Madde 4-     1 – Edirne Belediyesi

                      2 – Havsa Belediyesi

                      3 – Süloğlu Belediyesi

                      4 – Lalapaşa Belediyesi

                    Birliğin kurucu üyeleridir.

Birliğin amacı ve üyelerce birliğe devredilen görev ve hizmetler :

 

Madde 5- Birliğin amacı, “Çevrenin korunması amacıyla birliği oluşturan mahalli idarelerin yapmakla görevli oldukları, fakat maddi ve/veya teknik imkanların yetersizliği nedeniyle tek başlarına yerine getiremedikleri katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri ayrı ayrı ya da birlikte yapmak veya yaptırmak. Bu amaçla ;  

 • Katı atıkların, atık üreticileri tarafından üretildikleri yerlerde geçici olarak biriktirilmesi, bu yerlerden toplanması, taşınması ve geri kazanılması gibi işlemlerden sonra “Çevre ve İnsan Sağlığı” açısından zararsız hale getirilmesi ve ekonomiye katkı sağlanması amacıyla, geri kazanma tesisi, düzenli depolama, kompost, yakma, piroliz, gazifikasyon vb. yeni teknolojilere sahip diğer tesisleri kurarak/kurdurarak atıklardan tekrar kullanılabilir madde ve enerji elde etmek/ettirmek, yönetmeliklere uygun şekilde katı atıkların bertarafını sağlamak, katı atıkların hacmini küçültmek ya da çevreye verdiği zararı azaltmak maksadıyla tesisler kurmak/kurdurmak,
 • Katı atıkların bertarafı için kurulacak tesislerin veriminin yükseltilmesi, depolama hacminin arttırılması, depolama alanlarına taşınarak depolanan iri katı atıkların (mobilya, yatak, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri vb.) miktarının azaltılması, Mahalli İdareler tarafından yürütülen ambalaj atığı, bitkisel atık yağ, atık pil ve akü, konutlardan kaynaklanan tehlikeli atık, elektronik atık toplama gibi atık toplama projelerinin daha sağlıklı yürütülmesi, toplanan bu atıkların ekonomiye geri kazandırılması ve lisanslı geri kazanım ve/veya geri dönüşüm tesisleri aracıyla bertarafının sağlanması amaçlarıyla “Atık Getirtme ve Toplama Merkezleri” kurmak/kurdurtmak, işletmek/işlettirmek,
 • Tıbbi atık üreticilerinden kaynaklanan “Tıbbi Atıkların” toplanması, taşınması ve bertarafı amacıyla tesisler kurmak/kurdurmak,işletmek/işlettirmek,
 • Yukarıda sayılan her türlü tesis ve tesislerin onarım ve işletmesini yapmak/yaptırmak, bu tesisleri sürekli çalışır durumda, faaliyette bulundurmak,
 • Birlik üyelerinin hala kullanmakta oldukları vahşi depolama alanlarında toplum ve çevre sağlığını korumak amacıyla gerekli önlemleri almak/aldırmak, rehabilitasyonunu yapmak/yaptırmak, bu alanlardan kompost, enerji (ısı ve elektrik) vb. elde etmek amacıyla gerekli tesisleri kurmak/kurdurmak, işletmek/işlettirmek,
 • Birliğin faaliyet konularında, birlik üyesi mahalli İdareler ile diğer birlikler arasında bilgi akışı ve işbirliği sağlamak, ortak projeler geliştirmek ve uygulamak, eğitim seminerleri, konferanslar, sempozyumlar, toplantılar düzenlemek, çeşitli yayınlar çıkarmak,
 • Yukarıda belirtilen bütün amaçlar doğrultusunda yapılacak; “Eğitim Faaliyetleri, Harita ve Plan yapımı, Fizibilite Raporları, ÇED Raporu, Jeolojik ve Hidrojeolojik Etütler, Zemin Etütleri, Uygulama Projeleri, İhale Dökümanları, İnşaat İşleri”nin yapılması/yaptırılması, bu amaçla birlik bütçesi dışında, yurtiçi ve yurtdışı krediler ile yurtiçi ve yurtdışı hibe fonlardan faydalanmak,
 • Yine yukarıda sayılan bütün bu amaçları gerçekleştirmek üzere işletmeler ve şirketler kurmak veya kurulu şirketlere ortak olmak,
 • Birliğin amacı gerektiriyorsa ve ticari faaliyet birliğin görevleri arasında yer alıyorsa ticari faaliyette bulunmak,

Birliğin organları :

 

Madde 6- Birliğin organları şunlardır:

 • Birlik Meclisi
 • Birlik Encümeni
 • Birlik Başkanı

BİRLİK MECLİSİNİN KURULUŞU, GÖREV VE YETKİLERİ

Birlik meclisinin kuruluşu :

 

Madde 7- Birlik meclisi, birlik üyesi Mahalli İdareler meclislerinin kendi üyeleri veya belediye meclis üyeliğine seçilmeyi haiz kişiler arasından, birlik tüzüğünde belirlenen sayıda ve gizli oyla seçecekleri üyelerden oluşur.  Ancak dışarıdan seçilecek üye sayısı birlik üyesi Mahalli İdareler meclisinden seçilenlerin üçte birini geçemez. Asil üye sayısının yarısı kadar da yedek üye seçilir.

Birlik üyesi belediyelerin başkanları birliğin doğal üyesidir.

Birlik meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi mahalli idare seçimleri ile sona erer.

Meclisin seçimle gelen üyeliklerinin boşalması durumunda yerine yedekleri getirilir.

Belediye başkanlığını “ve meclis üyeliğini” kaybedenler “, birlik meclis üyeliğini de kaybetmiş sayılırlar.

 

 

Birlik üyesi mahalli idarelerin mecliste temsil edilmeleri :

 

Madde 8- Birlik üyesi Mahalli İdareler nüfusu 10.000 kişinin altında kalan Mahalli İdareler 2’şer üye, nüfusu 10.000 kişinin üzerinde olan Mahalli İdareler ilk 10.000 nüfus için 2 üye, sonraki her 10.000 nüfus için 1 üyeyi kendi meclislerince üye seçerler.

Meclisin görev ve yetkileri :

 

Madde 9- Birlik Meclisi, Birliğin genel karar organıdır. Birlik Meclisinin görev ve yetkilileri şunlardır:

 1. Yatırım planı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek,
 2. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,
 3. Borçlanmaya karar vermek,
 4. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek,
 5. Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek,
 6. Şartlı bağışları kabul etmek,
 7. Dava konusu olan ve miktarı iki bin Türk Lirasından on bin Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek,
 8. Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek,
 9. Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek,
 10. Birlik teşkilatına ait birimlerin kurulmasına karar vermek,
 11. Birlik tüzüğünde öngörülmesi halinde tüzük değişikliğini kabul etmek,
 12. Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek,
 13. Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak,
 14. Yıllık faaliyet raporunu görüşmek.

Meclis başkanlık divanı :

 

Madde 10- Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan ve mahalli idareler genel seçimlerini müteakip seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu’nca ilanından itibaren otuz (30) gün içinde birlik merkezinin bulunduğu mahallin mülki idare amiri (Vali) tarafından birlik merkezinde toplantıya davet edilir. Meclis, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak, ilk iki yıl için görev yapmak üzere, üyeleri arasından ve gizli oyla birlik başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile katip üyeleri seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı üyeleri yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapar.

Meclis başkanlık divanı seçimi üç (3) gün içinde tamamlanır.

Birlik meclisine birlik başkanı, bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır.

Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.

 

Meclis toplantı ve karar nisabı :

 

Madde 11- Birlik meclisi her yıl Ocak, Nisan ve Ekim aylarında olağan olarak birlik merkezinde, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Meclis, başkan veya meclis üyelerinin üçte birinin veya üye mahalli idare meclislerinden birinin talebi üzerine olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir. Gerekli nisap sağlanamazsa başkan tarafından toplantı üç gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı üye sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Ancak bu nisap meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemez.

Birlik meclisinin kararlarının kesinleşmesi :

 

Madde 12- Birlik meclisince alınan kararlar birlik başkanına gönderilir. Birlik başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde  meclise iade edebilir.

Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de birlik meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir.

Birlik başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya başvurabilir.

Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez.

Mülkî idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idarî yargıya başvurabilir.

Kesinleşen meclis kararlarının özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur.

Birlik meclis kararlarının yürürlüğe girmesi :

 

Madde 13- Kesinleşen meclis kararları Valilik Makamı’na göndermekle yürürlüğe girer.

İhtisas komisyonları :

 

Madde 14- Birlik meclisi her dönem başı toplantısında plan ve bütçe komisyonunu kurar ve sayısı beşi geçmemek üzere komisyon üyelerini seçer. Birlik meclisi, dönem başı toplantısında veya diğer toplantılarında birliğin faaliyet konularında diğer ihtisas komisyonları kurabilir ve sayısı beşi geçmemek üzere bu komisyonlara üye seçebilir. Komisyon üyelerinin birliğe üye ayrı mahalli idare meclis üyelerinden seçilmesi esastır.

BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ

Birlik encümeninin oluşumu :

 

Madde 15- Birlik encümeni,  birlik başkanı ve meclisin kendi üyeleri arasından bir yıl için seçeceği başkan dahil 7 (yedi) üyeden oluşur. Birliğe üye her mahalli idarelerden 1 (bir) üyenin encümene seçilmesi zorunludur. Diğer üyeler ise birlik meclisinde görev alan her mahalli idare grubunun meclisteki üye sayısının meclisin üye tam sayısına oranlanması suretiyle seçilir.

Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır.  Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir. Görev süresi dolmadan encümen üyeliğinin her hangi bir nedenle boşalması halinde, yerine boşalan üyelik / üyelikler için seçim yapılır.

            Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev başkanın görevlendirmesi durumunda birlik müdürü veya görevlendirilecek encümen üyelerinin birisi tarafından yürütülür. Birlik Encümeni ayda bir kez toplanır.

           Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen birlik encümeni dönem başına kadar görev yapar. Birlik Meclisi Üyeliği sona erenlerin encümen üyeliği de sona erer.

 

Encümenin görev ve yetkileri :

Madde 16- Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır :

 1. Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Birlik Meclisine görüş bildirmek.
 2. Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararı almak.
 3. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
 4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
 5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek
 6. İki bin Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek.
 7. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin Meclis kararını uygulamak.
 8. Birlik ve birliğe bağlı kurum ve işletmelerce yapılacak hizmetlere karşılık alınacak ücret tarifelerini Meclise teklif etmek.
 9. Gelecek yıllara sari taahhütleri karara bağlamak.
 10. j)  Birlikçe master plan ve fizibilite çalışmaları çerçevesinde yapılması gereken alt yapı inşaat işleri için gerekli projeleri hazırlatmak bu işlerin yapılması veya yaptırılması için gerekli çalışmaları yapmak, ihalesi gereken işlerin ihalesini yapmak.  

 Birlik encümen toplantı ve karar nisabı :

 

Madde 17- Birlik Encümeni, ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde Başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur. Başkan acil durumlarda Encümeni toplantıya çağırabilir.

                    Encümen gündemi Başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülmez. Encümen üyeleri Başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.

BİRLİK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

 

Birlik başkanı :

 

Madde 18- Birlik Meclisi, birliğin kuruluşundan veya mahalli idareler genel seçim sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında diğer başkanlık divanı üyeleri ile birlikte iki yıl için birlik başkanını seçer. İki yılın sonunda diğer başkanlık divanı üyeleri gibi birlik başkanını da ilk genel seçimlere kadar görev yapmak üzere tüzüğün 11. maddesindeki usullere göre seçer. 

Birlik başkanının görev ve yetkileri :

 

Madde 19- Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik başkanının görev ve yetkileri şunlardır ;

 1. Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak.
 2. Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak.
 3. Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek.
 4. Birlik Meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek.
 5. Birliğin taşınır veya taşınmaz mallarını idare etmek.
 6. Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
 7. Yetkili organların kararlarını almak şartı ile sözleşme yapmak.
 8. Birlik meclisi ve birlik encümen kararlarını uygulamak.
 9. Birlik Meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak.
 10. Birlik personeli atamak
 11. Birliği denetlemek.
 12. Şartsız bağışları kabul etmek.
 13. Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Birlik Başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanunun Belediye Başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.

BİRLİK TEŞKİLATI VE GÖREVLİLERİ

 

Teşkilat :

 

Madde 20- Birlik Teşkilatı, birlik müdürü, yazı işleri, mali hizmetler ile (birliğin faaliyet alanına göre) teknik işler biriminden oluşur.

Birlik personeli :

 

Madde 21- Birlik müdürünü, birim amirlerini ve diğer personeli birlik başkanı atar. Ancak birlik müdürü ve birim amirlerinin atamaları hakkında meclise bilgi verir.

                     Birlik, Belediye Kanunun Belediye personeli ile ilgili düzenlemelerine, birlik personelinin atama, yükselme, haklar, ödevler, kadro, unvan, sicil, ceza, ödül ve diğer personel işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili yönetmelikleri, Bakanlar Kurulunca belirlenen Norm Kadro Esas ve Usullerine, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar Hakkında Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Sözleşmeli personel çalıştırılması :

 

Birlik gerektiği hallerde sözleşmeli personel çalıştırabilir. Sözleşmeli personel çalıştırılmasında 14.07.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 05.11.1980 tarih ve 2333 sayılı Sürekli Kamu Görevlerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hakkında Kanun, 08. 06.1949 tarih ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ek 1101 sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümleri uygulanır. Ayrıca sözleşmeli personel çalıştırılmasında, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu hükümleri gereğince işlem yapılır.

 

İşçiler :

 

Birlik İdaresi ve bağlı kuruluşların da işin niteliği ve yürütülmesi bakımından bedenen yapılması gereken hizmetler işçiler eli ile yürütülür. Daimi İşçi kadrolarının ihdası, değiştirilmesi ve kaldırılması işlemleri birlik meclisinin kararı İle tamamlanır. Gündelikleri ilgili masraf biriminden ödenmek üzere Meclis tarafından Belirlenen çalışma esasları dahilinde mevsimlik işçi de çalıştırılır.

 

Birlik müdürünün görev ve yetkileri :

 

Madde 22- Birlik Müdürü, Birliğe ait hizmetlerin başkan adına onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar.

Birlik başkanı, hangi işleri Birlik Müdürüne devrettiğini bir yönerge ile belirler.   

 

MALİ HÜKÜMLER

Birlik Gelirleri :

 

Madde 23- Birliğin gelirleri şunlardır :

 1. a) Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları;
 • Birlik üyesi Mahalli İdareler, bütçelerinden bir önceki yıl bütçe kesin hesapları esas alınarak gelirleri toplamı üzerinden % 0,1 (binde bir) oranında üyelik bedeli öderler. Birliğe sonradan katılacak üyeler katıldıkları yıl bütçelerinden aynı esaslara göre üyelik bedeli öderler. Üyelik bedelleri en geç Aralık ayı sonuna kadar ödenir.
 • Üye Mahalli İdareler, birlik tarafından yapılacak olan ve yapılan hizmet ve tesislerin yatırım maliyeti, işletme gideri ve diğer giderlerine, faydalandıkları hizmet ve tesis ile sınırlı olarak katılırlar. Katılım payları, proje bazında proje tutarının projenin kapsadığı yerel yönetimlerin nüfusuna oranlanmasıyla belirlenir.
 1. b) Birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler;

            1) Birliğin hizmetlerinden yararlanacak kişi ve tesis, yahut taşınmaz mal sahiplerinden                        

                 alınacak yatırımlara katılma payı (bu paylar, alt yapı yatırımlarına katkı payı olarak  

                 alınır),

  2) Birlik hizmetlerinden yararlanacaklardan işletme safhasında alınacak ücretler ve sağlanacak gelirler,

 1. c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler,
 2. d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler,
 3. e) Kira ve Faiz gelirleri,
 4. f) Bağışlar,
 5. g) Diğer gelirler.
 6. h) Birlik karar organlarının aldıkları kararlara aykırı hareket eden veya Mal varlığına ve hizmetlerine zarar verenlerden alınacak ceza gelirleri ve hasar karşılıkları,
 7. i) Ortak olduğu şirket ve işletme gelirleri,
 8. j) Genel, katma ve özel bütçelerden yapılacak yardımlar,
 9. k) İç ve dış kurum ve kuruluşlarından alınacak krediler, yurt içi ve yurt dışı hibe fonlar, ulusal ve uluslararası fonlardan yapılacak karşılıksız yardım ve bağışlar,
 10. l) Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler,
 11. m) Birliğin hizmetleri, özellikle eğitim ve yayın hizmetleri karşılığında elde edilecek gelirler.

Birlik gelirlerinin tahsilinde Belediye Bütçe ve Muhasebe İşlemlerine Uygun Usuller uygulanır.

 

 

Birliğin giderleri :

 

Madde 24- Birliğin giderleri şunlardır :

 1. Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler,
 2. Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler,
 3. Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler,
 4. Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, kullanımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler,
 5. Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri,
 6. Dava takip ve icra giderleri,
 7. Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri,
 8. Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri,
 9. Temsil, tören ve ağırlama giderleri,
 10. Diğer giderler.
 11. Eğitim, tanıtım ve yayın giderleri,
 12. Özel kanun ilan ve sözleşmeye dayalı harcamalar,
 13. Birliğin amacı doğrultusunda yapacağı yatırım harcamaları,
 14. Katılacağı ortaklıklara katılma payı.

Üyelerin birliğin faaliyet giderlerine katılım payları :

 

Madde 25-  Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları;

 • Birlik üyesi Mahalli İdareler, bütçelerinden bir önceki yıl bütçe kesin hesapları esas alınarak gelirleri toplamı üzerinden % 0,1 (binde bir) oranında üyelik bedeli öderler. Birliğe sonradan katılacak üyeler katıldıkları yıl bütçelerinden aynı esaslara göre üyelik bedeli öderler. Üyelik bedelleri en geç Aralık ayı sonuna kadar ödenir.
 • Üye Mahalli İdareler, birlik tarafından yapılacak olan ve yapılan hizmet ve tesislerin yatırım maliyeti, işletme gideri ve diğer giderlerine, faydalandıkları hizmet ve tesis ile sınırlı olarak katılırlar. Katılım payları, proje bazında proje tutarının projenin kapsadığı yerel yönetimlerin nüfusuna oranlanmasıyla belirlenir.

Birlik bütçesi :

 

Madde 26- Birlik Bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleriyle bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri ve birlik gelirinin toplanmasına, harcanmasına ve hizmetlerin yapılmasına izin veren bir meclis kararıdır.

Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Birlik Başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği Birlik Müdürü Bütçe ödeneklerin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

Birlik Meclisi, birlik bütçesini Ekim ayı olağan toplantısında  görüşerek kabul eder.

Bütçe, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikinci düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.

 

 

 Birlik bütçesinin kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi :

 

Madde 27- Birlik bütçesi, birlik meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 12. ve 13. maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Üst yönetici :

 

Madde 28- Birliğin üst yöneticisi birlik başkanıdır.

Harcama yetkilisi :

 

Madde 29- Birliğin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Başkan bu yetkisini birlik müdürüne devredebilir.

Çalışma programı :

 

Madde 30- Birlik meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler, çalışma programına uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır.

 

Birliğin alım, satım, ihale ve hesap işleri :

 

Madde 31- Birlik, doğrudan doğruya yaptığı işlemlerde 2886 sayılı Devlet ihale kanunu, 4734 sayılı kamu ihale kanunu, 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanununa tabidir. 

 

Birliğin tutacağı defter ve kayıtlar :

 

Madde 32- Birlik bünyesinde ;

 • Üye Kayıt Defteri,
 • Gelen-Giden Evrak Defteri,
 • Gelir-Gider Defteri,
 • Meclis ve Encümen Karar Defterleri,

gibi ana defterlerin yanında ayrıca bütçe ve muhasebe işlemlerinin gerektirdiği modern işletmecilik sistemleri ve Belediyelerce Tutulan defterlerin benzerleri de tutulur. Birlik paraları, Belediye ve İl Özel İdareleri mevduatı için kabul edilmiş milli bankaların birinde açılacak hesapta bulundurulur. Birlik giderleri bu paradan Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nde belirtilen evrak düzenlenerek yapılır. Birliğin kuracağı şirketlerin hesapları birlik encümeninin bilgisi altında şirket yönetimince açılacak banka hesaplarında yürütülür.

 

 

 

Üye mahalli idarelerin ve vatandaşların birlik hizmetlerinden faydalanma usulleri :

 

Madde 33- Üye Mahalli İdareler, birlik hizmetlerinden 25. maddede belirtilen katılım payları oranlarında faydalanırlar. Üye Mahalli İdareler 3. maddede belirtilen faaliyet alanları birlik hizmetlerinden öncelikli olarak yararlanır. Bu alanlar dışında kalan alanların birlik hizmetlerinden yararlanmaları ve yararlanma şekli birlik meclisinin belirlemesi ve kabulü ile olur.

 

Birliğin üyelerinin sorumluluğu :

 

Madde 34- Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği sorumludur.

Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye mahalli idarelerin tüzel kişiliğini bağlamaz.

Yönetmelik yapılması :

 

Madde 35- Bu tüzüğün uygulanmasına ilişkin esas ve usuller gerektiğinde yönetmelikle düzenlenir.

Yönetmelik, birlik meclisi tarafından kabul edilir ve tüzüğün 12. ve 13. maddesindeki esas ve usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

 

Birliğe katılma :

 

Madde 36- Birliğin kuruluşundan sonra birliğe katılmak isteyen mahalli idarelerin kendi meclislerinde alacakları katılma kararlarının birlik meclisince kabulü ve Valilik Makamı’nın onayı ile katılım gerçekleşmiş olur.

 

Birlikten ayrılma :

 

Madde 37-  Birliğe üye mahalli idareler gerekçeleri ile birlikten çıkma isteğini belirtikleri takvim yılı içinde ve önceki yıllara ait katılma paylarını ve varsa daha sonraki yıllara sari kesinleşmiş taahhütleri tam olarak ve defaten ödemeleri şartı ile kendi karar organlarından alacakları kararların Birlik Meclisince kabulü ile üyelikten  çıkabilirler. Üye mahalli idarelerden herhangi birisi bu tüzük ile tespit ve tayin edilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde hakkında gerek idare, gerek adli mercilerde gerekli takipler devam ettirilmek kaydı ile birlik üyeliğinden çıkabilirler üye mahalli idareler, ana tüzük ile tespit ve tayin edilen yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde, yazılı uyarıdan sonra ilk olağan birlik meclisi toplantısında alınacak karar ve ana tüzüğün tasdike yetkili makamın onayı ile birlikten çıkabilir.

Tüzük değişikliği :

 

Madde 38- Birlik tüzüğü, birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ve Valilik Makamı’nın onayı ile gerçekleşir.

Birliğin tasfiyesi :

 

Madde 39- Birlik üstlendiği hizmetleri tamamlayamaz ya da yapamaz hale gelirse veya hizmet konuları sona ererse, birlik üyelerinden en az üçte birinin teklifi ve birlik meclis üyelerinin en az üçte ikisinin kabulü ile birlik fesih edilir. Fesih, birliğin tüm taahhütlerini yerine getirmesi koşulu ile kuruluşunu onaylayan makamın onayı ile fesih işlemi tamamlanır fesih kararı verilmesi halinde birliğin tasfiyesi mülki idare amirince belirlenen üç kamu görevlisince yürütülür. Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye mahalli idare birimlerinin birlik mal varlığına katılma payları dikkate alınarak tespit edilir ve bu üyeler arasında dağıtılır. Birlik başkanı, meclis ve encümen üyeleri, birlik müdürü ile memur ve işçilerin görevleri sona erer. Ancak birlik personeli birlik hudutları içerisindeki mahalli idarelerin boş kadrolarına öncelikle atanır.

 

Kesin hesap :

 

Madde 40- Her yıl bütçenin kesin hesabı bir yıl sonraki meclisin Nisan ayı toplantısında

görüşülerek karara bağlanır.

 

 Mali Yardım : 

Madde 41 : Birliğin, ana tüzüğünde yazılı amaçlarını gerçekleştirmek ve teşvik için Devlet ve üye Mahalli idareler tarafından birliğe her türlü yardım yapılabilir.

Yürütme:

Madde 42: Bu tüzük hükümleri Birlik Başkanı tarafından yürütülür.  

 

Birlik Tüzüğü’nün 38. maddesi uyarınca tasdik olunur.